emacsで行番号を表示させる の変更点


- Ubuntu 9.10
- GNU Emacs 22.2.1
----

Bugle Diary: [emacs]行番号の表示~
http://temping-amagramer.blogspot.com/2009/02/emacs_07.html

こちらを参考に。

 cd /usr/local/share/emacs/site-lisp
 sudo wget http://stud4.tuwien.ac.at/~e0225855/linum/linum.el
 cd
 vi .emacs.el

 #.emacs.el の内容
.emacs.el の内容
 (require 'linum)
 (global-linum-mode)


.emacs.el を書こうとした際に、指が勝手にviと打ったのが泣けてくる。